Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben met betrekking tot onze werkwijze, dan kunt u ons uw klacht alleen schriftelijk kenbaar maken. Vermeld in uw schrijven in ieder geval duidelijk uw naam, adresgegevens en telefoonnummer en een duidelijke omschrijving van uw klacht. Alleen op deze wijze kunnen wij uw klacht in behandeling nemen. Uw klacht wordt vervolgens intern onderzocht. De bevindingen van dit onderzoek worden u schriftelijk medegedeeld binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht.

Mocht u de uitkomst van ons onderzoek onbevredigend vinden, dan kunt u over onze handelswijze een klacht indienen bij:
CBP
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Tot slot kunt u zich wenden tot de rechtbank gelegen in het arrondissement van uw woonplaats.