Privacy en Voorwaarden

Bij de uitoefening van de werkzaamheden door Informatieteam B.V. wordt gehandeld in overeenstemming met de in Nederland geldende regelgeving en in het bijzonder met de in de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302, www.cbpweb.nl) neergelegde voorwaarden.

De verstrekte persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter voldoening van de opdracht zoals door onze opdrachtgever omschreven. De gegevens worden niet aan anderen dan onze opdrachtgever beschikbaar gesteld. Naast het recht om gebruik te maken van de mogelijkheid om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen heeft degene van wie gegevens worden verzameld het recht deze gegevens in te zien.

Voor nadere informatie, opmerkingen en eventuele klachten kunt u zich tot ons wenden.


Ten aanzien van de website www.informatieteam.nl gelden de volgende voorwaarden:

1. Bij het samenstellen en het up-to-date houden van onze internetpagina www.informatieteam.nl betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De mogelijkheid bestaat echter dat informatie niet meer correct blijkt te zijn. Informatieteam B.V. is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van activiteiten die op basis hiervan worden ondernomen.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten op óf verbonden aan onze website www.informatieteam.nl behoren uitsluitend toe aan Informatieteam B.V.
3. Behalve de in óf krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van onze internetpagina www.informatieteam.nl verveelvoudigd óf worden openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Informatieteam B.V.
4. Sommige links op de website www.informatieteam.nl voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden. Hierop heeft Informatieteam B.V. geen controle. Informatieteam B.V. is om die reden niet verantwoordelijk voor enig aspect van de desbetreffende informatie.
5. Bezoekers van de internetpagina www.informatieteam.nl doen dat anoniem. Informatieteam B.V. verzamelt géén gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website www.informatieteam.nl worden wél verzameld