Privacy policy

Bij de uitoefening van de werkzaamheden door Informatieteam B.V. wordt gehandeld in overeenstemming met de in Nederland geldende regelgeving en in het bijzonder met de in de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302, www.cbpweb.nl) neergelegde voorwaarden.

De verstrekte persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter voldoening van de opdracht zoals door onze opdrachtgever omschreven. De gegevens worden niet aan anderen dan onze opdrachtgever beschikbaar gesteld. Naast het recht om gebruik te maken van de mogelijkheid om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen heeft degene van wie gegevens worden verzameld het recht deze gegevens in te zien.

Voor nadere informatie, opmerkingen en eventuele klachten kunt u zich tot ons wenden.